Regulamin studia Powerhouse pilates Katowice

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningu pilates jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie/elektronicznie przez uczestnika treningu kwestionariusza przed pierwszym treningiem. Kwestionariusz klient otrzyma od nauczyciela w dniu pierwszej wizyty lub za pośrednictwem email.
 2. Klient jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela pilates o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych oraz aktualnym stanie zdrowia w celu dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia.
 3. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu.
 4. Trening pilates trwa maksymalnie 60 min (dla jednej osoby lub dla duetu).
 5. Umówiony trening pilates może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 6. W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje nauczyciela odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening pilates zostaje uznany przez nauczyciela za przeprowadzony.
 7. W przypadku kiedy nauczyciel pilates w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 8. W przypadku spóźnienia się klienta na trening pilates, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.
 9. W przypadku spóźnienia się nauczyciela powyżej 15 minut na ustalony trening z klientem, trenerprowadzi trening do końca treningu za darmo. W przypadku spóźnienia większego niż 30 min klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 10. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu pilates, trening zostaje uznany przez nauczyciela za przeprowadzony.
 11. W przypadku niepojawienia się nauczyciela na treningu personalnym, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.
 12. Płatność za treningi jest dokonywana przelewem na konto lub gotówką w studiu. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z nauczycielem.
 13. Opłaty za trening są być uiszczane z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.
 14. Klient ma prawo wskazać inną osobę, która może skorzystać z umówionego i opłaconego  treningu personalnego tylko pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym nauczyciela.
 15. Pakiety treningowe 8 treningów są ważne 2 miesiące od momentu wykupienia. Pakiety treningowe 4 treningów są ważne 1 miesiąc. Po tymczasie, nie wykorzystane treningi przepadają, wyjątek stanowi udokumentowanie niedyspozycyjności z powodu choroby lub kontuzji.
 16. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu treningowego, można go podarować lub odprzedać innej osobie, prośbę taką należy wcześniej zgłosić wcześniej nauczycielowi.
 17. Podczas treningu obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, trening pilates odbywa się bez obuwia, najlepiej w skarpetkach z antypoślizgową podeszwą.
 18. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnychprzypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 19. Klient podpisuje się na karcie treningowej po wykorzystanym treningu personalnym.
 20. Klient zobowiązany jest do odłożenia używanego sprzętu na miejsce i jego dezynfekcji, według instrukcji nauczyciela.
 21. Zarówno trener, jak i klient, dołoży wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.
 22. Wykupienie pakietu treningowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 23. Regulamin dostępny jest na stronie www.powerhousepilates.pl

Obowiązuje od 01.07.2022